VIY

Volunteer It Yourself

Beth Yw VIY?

​Mae VIY yn cyfuno gwirfoddoli a DIY drwy herio pobl ifanc 14-17 oed i ddysgu sgiliau adeiladu drwy brofiad ymarferol, drwy ymrwymo i atgyweirio adeiladu clybiau ieuenctid lleol sydd angen gwaith atgyweirio hanfodol.

Mae gwirfoddolwyr VIY yn cael eu mentora gan grefftwyr proffesiynol ac yn ennill achrediadau galwedigaethol yn ogystal â mynediad i hyfforddiant pellach, profiad gwaith a chyfleoedd i fwrw prentisiaeth gyda chyflogwyr lleol ar ôl cyfnod y prosiect.

Peilotiwyd VIY yn llwyddiannus gyda dau o adeiladau clybiau yn Ne Llundain yn 2011, a nawr mae'n cael ei ledaenu i 47 o leoliadau o gwmpas y DG dros ddwy flynedd, gan ddechrau ym mis Gorffennaf 2012, fydd yn cynnwys hyd at 1,000 o bobl ifanc a 200 o grefftwyr yn mentora sgiliau.

Mae lledaenu VIY yn genedlaethol yn cael ei gefnogi a'i alluogi mewn partneriaeth â London Youth, Y Gronfa Loteri Fawr, Wickes, City & Guilds a Cospa.

PAM VIY?

​Pam fod VIY yn bwysig?

Mae VIY yn gweithio â phedair 'problem gwerth eu datrys':

Lleoliadau

​Peilotiwyd VIY mewn dau leoliad yn Streatham, De Llundain, yn 2011. Nawr, dros gyfnod o ddwy flynedd, gan ddechrau ym mis Gorffennaf 2012, mae VIY yn cael ei ledaenu i 47 o leoliadau clybiau o gwmpas y rhanbarthau canlynol ac yn ehangach o gwmpas Cymru a Lloegr.

Bydd y 47 lleoliad yn cael eu cadarnhau, ac yn cael eu hychwanegu at y map isod, fesul cam yn ystod cyfnod y prosiect.

partneriaid

​Mae VIY yn enghraifft wych o wahanol sefydliadau (busnesau, elusennau, grwpiau cymunedol a chyrff rhannu grantiau) yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni rhywbeth arwyddocaol na fyddai'r un o'r partneriaid wedi gallu ei wneud ar eu pennau eu hunain.

Hefyd mae'n enghraifft wych o sefydliadau'n cyfrannu asedau heblaw arian wrth helpu i wneud lles yn y gymuned y maent yn gweithio ynddi - megis sgiliau a thalentau gweithwyr a chwsmeriaid, yn ogystal â'u cynnyrch, deunyddiau, lleoliadau a chyfleusterau.

Dyma restr o'r sefydliadau sy'n rhan o VIY a'r rôl mae'n yn ei chwarae: 

London Youth

Rhwydwaith o 400 o glybiau ieuenctid sy'n gwasanaethu 75,000 o bobl ifanc. Rôl VIY: cysylltiadau â chlybiau ieuenctid sy'n cymryd rhan; recriwtio pobl ifanc; rheoli prosiect, creu adroddiadau a gwerthuso.

Y Gronfa Loteri Fawr

Y dosbarthydd arian Loteri Cenedlaethol mwyaf i achosion da. Rôl VIY: darparu arian.

Wickes

Manwerthwyr cenedlaethol sy'n cyflenwi cynhyrchion adnewyddu tai o safon. Rôl VIY: rhoi'r holl ddeunyddiau crai ac offer; dosbarthu crefftwyr lleol fel mentoriaid.

City & Guilds

Dylunwyr cymwysterau galwedigaethol sy'n cael eu cyflenwi gan golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rôl VIY: creu fframwaith o achrediadau sgiliau; rheoli'r broses achredu ar gyfer y rhai sy'n cymryd rhan yn VIY.

Cospa

Asiantaeth sy'n arbenigo mewn creu a chyflenwi prosiectau gweithio yn y gymuned ar ffurf partneriaethau traws-sector. Rôl VIY: datblygu a chyflenwi prosiectau; sefydlu a chydlynu'r holl gysylltiadau rhwng y partneriaid.

Awards

Big Society Awards
Hollis UK Sponsorship Awards
Corporate Engagement Awards

Partners

www.londonyouth.org.uk www.biglotteryfund.org.uk www.wickes.co.uk www.cityandguilds.com cosponsorshipagency.com